Sakramentai

Santuoka

Dievas, sukūręs žmogų meilei ir pašaukė jį mylėti,
o abipusė vyro ir moters meilė yra ir Dievo meilės žmogui apraiška. Dviejų žmonių meilė ir sąjunga atspindi tvirtą ryšį, sudaromą visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirtą sutuoktinių gėriui, vaikų gimdymui bei auklėjimui. Santuokos sakramentas teikiamas mylintiems vyrui ir moteriai, kurie nesudarę galiojančios bažnytinės santuokos, myli vienas kitą ir tvirtai apsisprendę, išreiškia abipusį sutikimą visam gyvenimui kurti krikščionišką šeimą.

Norintieji tuoktis turi susitarti su kunigu dėl vestuvių datos ir laiko ne vėliau kaip likus penkiems mėnesiams prieš numatytą jungtuvių datą. Santuokos sakramentas teikiamas šeštadieniais 12:00 – 15:00 val.
Prieš Santuoką reikia išklausyti sužadėtinių kursus.

Santuokos metu groja vargonai ir tai nepriklauso nuo aukos dydžio. Neturint galimybės auka nereikalinga, tik privalu padėkoti Dievui už visas Jo dovanas padėkos malda.

Krikštas

Krikštydama žmones Bažnyčia tęsia Kristaus misiją:
„Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28, 19—20).
Krikštas palieka neišdildomą žymę žmogaus gyvenime ir niekas iš jo jau nebeatims Dievo vaiko vardo. Krikštas yra vartai į Sakramentinį gyvenimą – neatšaukiama dovana iš Dievo rankų.

Prieš Krikšto Sakramentą, krikštijamojo tėveliai ir krikšto tėveliai turi atvykti į susitikimą su kunigu, kur bus kalbama plačiau apie Krikšto SakramentĄ. Susitikimai vyksta penktadienį 19:00 val.
Krikštijama yra šeštadieniais 11:30, 16:30 ir 17:00 valandomis.
Dėl krikšto reikia kreiptis į raštinę tel. NR. 8 675 68 808
ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki Krikšto.

Pirmoji Komunija

Eucharistija – viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė, įstegta Jėzaus Kristaus per Paskutinę vakarienę. Eucharistijoje Kristaus auka tampa ir dalyvaujančiųjų narių auka, kurioje vienijamas tikinčiųjų gyvenimas, garbinimas, kančia, malda ir darbas. Švęsdami Eucharistiją širdyse sutinkame Kristų, prisipildome malonės, ramybės ir paties Dievo. Priimkime šią Viešpaties mus paliktą dovaną, atverkime širdis.

Pirmai komunijai galima ruoštis nuo 10 m. pamokėlės vyksta spalio – balandžio mėnesinis. Registracija vyksta rugsėjo – spalio mėnesiais. tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmai Komunijai, įsipareigoja lankyti antradienio suaugusiųjų katechezes.
Daugiau informacijos Tel. NR. 8 675 68 808.

Sutvirtinimas

Visas Jėzaus gyvenimas ir misija plėtojasi visiškoje bendrystėje su Šventąja Dvasia. Apaštalai gauna Šventąją Dvasią per Sekmines ir skelbia
„įstabius Dievo darbus“ (Apd 2,11). Per ilgus amžius Bažnyčia visada gyveno Dvasia ir perduodavo ją savo vaikams. Sutvirtinimo padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas kaip per Sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą.

Sutvirtinimo sakramentui ruoštis yra kviečiami jaunuoliai nuo 15 m. Pasiruošimo katechezės vyksta spalio – gegužės mėnesiais,
sekmadieniais 14:30 val. Sekmadienio šv. Mišias švenčiame kartu 13:30 val.
Suagusiųjų, kurie ruošiasi sutvirtinimui katechezės vyksta antradieniais 19:00 val. Sekmadienio šv. Mišias švenčiame kartu 18:00 val.
Registracija į kursus vyskta birželio – rugsėjo mėnesiais. Pirmasis susitikimas spalio 2 d.
Daugiau informacijos Tel. NR. 8 675 68 808.

Ligonių patepimas

Iš Viešpaties gavusi paliepimą gydyti ligonius, Bažnyčia stengiasi jį vykdyti, rūpindamasi jais ir lydėdama juos užtarimo malda. Pirmiausia ji turi ypatingą, ligoniams skirtą, sakramentą, kurį įsteigė pats Kristus. Jį gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Tas pats tikintysis gali vėl jį priimti, jei liga pasunkėja arba jei jis sunkiai suserga iš naujo. Prieš švęsdamas šį sakramentą ligonis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10:00 ir 16:00 val.  Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku.  Dėl sakramento galite susitarti paskambinę į raštinę Tel. NR. 8 675 68 808.

Laidotuvės

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ar tiki?“ (Jn 11,25 – 26).
Nieko nėra sunkiau, kaip patirti bejėgiškumą prie mirštančio žmogaus lovos, prie brangaus žmogaus karsto. Bažnyčia, laidodama savo narius, turi progą išgyventi Kristaus Prisikėlimo — Velykų slėpinį. Žmogiškai sunku skirtis su tais, kurie buvo mums brangūs ir mieli. Tikėjimas Dievu, Kristaus prisikėlimu iš numirusių, amžinojo gyvenimo pažadas visiems krikščionims teikia viltį, kad žmogus, peržengęs mirties slenkstį, neišnyksta, bet stoja Viešpaties akivaizdon.
Pati svarbiausia malda už mirusįjį — tai Šv. Mišios. Jos dažniausiai aukojamos laidotuvių Dieną 8:00 val. Šv. Mišiose kviečiami aktyviai dalyvauti ir drauge melstis visi mirusiojo artimieji, giminės, draugai, bendradarbiai ir kaimynai. Mūsų bažnyčioje Laidojama kasdien 10:30, 12:00, 13:30 ir 15:00 valandomis.

Dėl šv. Mišių ir laidotuvių apeigų kreipkitės į
raštinę (tel. nr. 8 675 68 808) likus bent vienai dienai iki laidotuvių (turėti mirties liudijimą arba jo kopiją).