SAKRAMENTAI

Išpažintis

Jis vadinamas Atgailos, Sutaikinimo, Atleidimo, Išpažinties, Atsivertimo sakramentu. Prisikėlęs Viešpats įsteigė šį sakramentą, Velykų vakarą pasirodydamas savo mokiniams ir tardamas: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos“ ( Jn 20, 22- 23).

 

Esminiai Sutaikinimo sakramento elementai yra du: Šventosios Dvasios veikimu atsiverčiančio žmogaus veiksmai ir Kristaus vardu atleidimą suteikiančio bei atsilyginimo pobūdį nustatančio kunigo išrišimas.

 

Atgailaujančio veiksmai: rūpestingas sąžinės patikrinimas, gailestis, apimantis pasiryžimą daugiau nebenusidėti; išpažintis, per kurią nuodėmės išpažįstamos kunigui; atsilyginimas, t. y. nuodėmės padarytą žalą atitaisančių veiksmų, nuodėmklausio paskirtų atgailaujančiam, atlikimas.

KAIP PASIRUOŠTI?

Mūsų bažnyčioje Sutaikinimo sakramentas teikiamas prieš kiekvienas šv. Mišias.