Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui šv. Antano Paduviečio parapijoje
Ruošimosi  pradžia – rugsėjo 30 d. (sekmadienį) 13.30 val. Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių renkamės bažnyčios šventoriuje, kur susipažinsime su savo grupelės katechetais.

Lankomumas Šv. Mišiose žymimas angeliukais  knygelėje.

Būtinoms katechezės išlaidoms padengti bus daroma rinkliava (patalpų naudojimo sąnaudoms, vaizdinėms priemonėms, padalomajai medžiagai ir kt.). Rinkliavos dydis vienam vaikui yra 35 eurai už visus metus. Neturinčius galimybių šios sumos sumokėti prašome kreiptis į zakristiją arba raštinę ir užpildyti prašymą dėl visos sumos arba jos dalies padengimo iš parapijos lėšų.

Jaunuoliai  įsipareigoja:

1. Kiekvieną sekmadienį dalyvauti Šv. Mišiose.
2. Vieną kartą savaitėje, privalo dalyvauti katechezės pamokoje. Išklausę pamokas turės mokėti:
 · Bendrą suvokimą apie Šv. Mišias.
 · Dievo įsakymus.
 · Pagrindines maldas: Viešpaties malda, Švenčiausios Trejybės pagarbinimas, Apaštalų tikybos išpažinimas, Angelo pasveikinimas Marijai,
 Viešpaties angelas, Maldelė už mirusius ...
 · Taisyklingai persižegnoti.
 · Mokėti paaiškinti Sakramentus.
 · Jėzaus pagrindiniai gyvenimo įvykiai.
 · Šv. Dvasios dovanas ir vaisius.
 · Dieviškąsias, gražiausias dorybes, pavojingiausias ydas.
3. Be pateisinamos priežasties 5 kartus praleidus pamokėles arba Šv. Mišias braukiama iš sąrašų.
4. Rekomenduojama, kad nors  vienas iš šeimos narių (mama, tėtis, seneliai, vyresnieji broliai ar sesės) kiekvieną savaitės ketvirtadienį 19 val. turi dalyvauti susitikimuose su kunigu. Šeimos dvasinio augimo ir žinių pagilinimo tikėjimo, dvasingumo, Bažnyčios mokymo, moralės, šeimos bendravimo, vaiko ugdymo klausimais.
5. Rekomenduojame ruoštis jaunuoliui savo parapijoje.
6. Įsigilinus į ruošimosi sąlygas, pasirašyti įsipareigojimą ir pradėti pasiruošimo kelionę - priimti Dievą, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus savo šeimoje. Tik rimtai apsvarsčius, kreiptis pas parapijos kleboną užsirašyti į sąrašus – kiekvieną dieną 17-19 val. į zakristiją.            

Parapijos tel. 8 675 68808          el.paštas:  antano.rastine@gmail.com

GIESMĖS

Atsisiųsti giesmių lankstinuką
Zakristija
Sekmadieniais nuo 8 iki 14 val.
Šeštadieniais nuo 8-12
17–19 val. zakristijoje priima kunigai.
Savaitgaliais ir šventadieniais Šv. Mišių metu zakristijoje priima kunigai.
Parama remonto darbamsCaritas akcija