Pasiruošimas Pirmajai Komunijai šv. Antano Paduviečio parapijoje

Ruošimosi Pirmajai Šv. Komunijai pradžia  – spalio mėn. 6 d. (sekmadienį) 13.30 val. Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių renkamės bažnyčios šventoriuje, kur susipažinsime su savo grupelės katechetais.

Nuo spalio iki birželio mėn. kiekvieną sekmadienį, 13.30 vyks Šv. Mišios vaikams, besiruošiantiems Pirmai Šv. Komunijai. Šv. Mišias vaikai turi lankyti kartu su artimaisiais, arba suaugusiu žmogumi.

Susitikimas su tėvais ketvirtadieniais 19 val.

Vaikų lankomumas Šv. Mišiose žymimas angeliukais knygelėje, kartu su suaugusiu.

Būtinoms katechezės išlaidoms padengti bus daroma rinkliava (patalpų naudojimo sąnaudoms, vaizdinėms priemonėms, padalomajai medžiagai ir kt.). Rinkliavos dydis vienam vaikui yra 35 eurai už visus metus. Neturinčius galimybių šios sumos sumokėti prašome kreiptis į zakristiją arba raštinę ir užpildyti prašymą dėl visos sumos arba jos dalies padengimo iš parapijos lėšų.

Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami pranešimams apie susitikimus, parapijos įvykius, keliones ir sąrašų sudarymui nuo rugsėjo iki birželio mėnesio.

PIRMAJAI  KOMUNIJAI BESIRUOŠIANČIŲ  VAIKŲ IR TĖVŲ ĮSIPAREIGOJIMAS

Tėveliai kartu su vaikais įsipareigoja:

1.      Su vaikais melstis.

2.      Kiekvieną Sekmadienį dalyvauti Šv. Mišiose.

3.      Padėti vaikui mokytis dvasingumo ir tikėjimo pagrindų.

4.      Vieną kartą savaitėje, vaikas privalo dalyvauti katechezės pamokoje. Išklausę pamokėles vaikai turės mokėti:

·          Bendrą suvokimą apie Šv. Mišias.

·          Dievo įsakymus.

·          Pagrindines maldas: Viešpaties malda, Švenčiausios Trejybės  pagarbinimas, Apaštalų tikybos išpažinimas, Angelo pasveikinimas Marijai,  Viešpaties angelas, Maldelė už mirusius ...

·        Taisyklingai persižegnoti.

·        Mokėti paaiškinti Sakramentus.

·        Jėzaus pagrindiniai gyvenimo įvykiai.

5.     Bepateisinamos priežasties 5 kartus praleidus pamokėles arba Šv. Mišias braukiamaiš sąrašų.

6.     Bent  vienas iš šeimos narių (mama, tėtis, seneliai, vyresnieji broliai ar sesės) kiekvieną savaitės ketvirtadienį 19 val. turi dalyvauti susitikimuose su kunigu. Šeimos dvasinio augimo ir žinių pagilinimo tikėjimo, dvasingumo, Bažnyčios mokymo, moralės, šeimos bendravimo, vaiko ugdymo klausimais.

7.     Rekomenduojame ruošti vaikus savo parapijose.

8.      Įsigilinus į ruošimosi sąlygas, pasirašyti įsipareigojimą ir pradėti pasiruošimo kelionę - priimti Dievą, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus savo šeimoje. Tik rimtai apsvarsčius, kartu su vaiku,  kreiptis pas parapijos kunigą užsirašyti į sąrašus – kiekvieną dieną 17-19 val. į zakristiją.

Parapijos tel. 8 675 68808          el.paštas:  antano.rastine@gmail.com

Zakristija
Sekmadieniais nuo 8 iki 14 val.
Šeštadieniais nuo 8-12
17–19 val. zakristijoje priima kunigai.
Savaitgaliais ir šventadieniais Šv. Mišių metu zakristijoje priima kunigai.
Parama remonto darbamsCaritas akcija