Bažnyčios ir Parapijos istorija
"Bažnyčią galima visur pastatyti: nereikia bijoti statyti net ten, kur rodos nėra nė lėšų, nei medžiagų, nes niekur jų nėra ir nebuvo atskirai sukrauta bažnyčioms statyti. Viskas su meile ir gera širdimi daroma" (Šv. Antano parapijos bažnyčios statytojas kan. Juozas ŽELVYS).
Kan. Juozas Želvys
kan. Juozas ŽELVYS

Šv. Antano parapija įkurta 1933 m. Koplyčios rektoriumi paskirtas kan. Juozas Želvys. Pradžioje laikinoji šv. Antano bažnyčia buvo įrengta netoli dabartinės bažnyčios esančioje prieglaudos namų patalpoje.

1936 m. sausio 26 d., kai jau buvo paruoštas bažnyčios projektas, bendrame susirinkime buvo nuspręsta kuo greičiau statyti mūrinę bažnyčią, nes koplyčioje jau buvo ankšta ir trošku. Bažnyčioms statyti tais laikais atskiro fondo nebuvo. Bankai tam tikslui pinigų neskolino, nes bažnyčios neįmanoma varžytinėse parduoti. Tad buvo nuspręsta kiekvieną mėnesį daryti rinkliavas parapijos ribose. Rinkliavų metu buvo dalijami paveikslėliai su statomos šv. Antano bažnyčios paveikslais. Šv. Antano globa lydėjo šį darbą. Pamatai buvo pašventinti 1936 m. gegužės 10 d. Dokumentai su Kauno arkivyskupijos kurijos surašytu pamatų šventinimo aktu ir lietuviškais parašais bei to meto Nepriklausomos Lietuvos valstybės pinigais, popieriniais ir metaliniais, buvo įdėti į stiklinį vamzdį, o šis užlakuotas ir įdėtas į varinį. Jis įmūrytas prie durų, bokšto pamatuose, dešinėje vidurinės sienos pusėje apie metrą nuo žemės, tarp didžiųjų ir šoninių durų. Pamatus pašventino ir vamzdį įmūrijo kun. prof. dr. Stasys Ūsorius.

1936 m. kovo 28 d. pradėta statyti mūrinė bažnyčia tais pačiais metais ją pašventino kanauninkas Juozas Byla.

Šv. Antano skulptūrą sukūrė skulptorius Juozas Zikaras. 1937 m. gegužės 9 d. ji buvo iškilmingai pašventinta. Dalyvavo ir Lietuvos valstybės Prezidentas Antanas Smetona. Vėliau buvo nupirktos trys cementinės skulptūros: šv. Jono Bosko su dviem vaikeliais, Jėzaus Širdies ir šv. Teresėlės. Pirmasis kryžius pastatytas šventoriuje - ąžuolinis, 550 metų krikščionybės įvedimo Lietuvoje jubiliejui paminėti - 1938 m. spalio 30 d. Stacijos buvo perkeltos iš koplyčios; vėliau iš Pranciškonų vienuolyno gautos didesnės. (1957 m. buvo pakabintos bareljefinės gipsinės stacijos, sukurtos vieno žymaus prancūzų skulptoriaus, kurio pavardė, deja, nėra žinoma).

Šv. Antano bažnyčia buvo konsekruota 1942 m. rugsėjo 20 d. nuo 8 val. iki 11.30 val. Konsekravo arkivyskupas metropolitas dr. Romos grafas Juozapas Skvireckas. Šv. Mišias aukojo vyskupas Vincentas Brizgys.

Vėliau parapija plėtėsi. Kūrėsi įvairios organizacijos, davusios pradžią šiandieninei parapijos veiklai. Bažnyčia dar ir šiandien statoma, tik ne iš plytų ir ne lauke, o iš meilės žmonių širdyse...

ŠV. ANTANO PARAPIJOS KLEBONAI

 • Statytojas ir pirmasis klebonas kan. Juozas Želvys,
 • Mons. Pranas Juozapavičius,
 • Kun. Juozapas Jasiukas,
 • Kun. Povilas Jančauskas,
 • Kun. Kazimieras Stadkevičius,
 • Kun. Antanas Ranusas,
 • Mons. Steponas Telksnys,
 • Kun. Juozas Vaičeliūnas,
 • Kun. Pranas Šniukšta,
 • Kun. Izidorius Butkus,
 • Kun. Krizantas Juknevičius,
 • Mons. Petras Meilus,
 • Kun. Vytenis Vaškelis,
 • Kun. Tomas Trečiokas.

1998 m. balandžio 28 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius iš šv. Antano parapijos įkūrė naują Gerojo Ganytojo parapiją. Abi parapijas skirianti riba – Kovo 11-osios gatvė.