DAUGIAU

Pirmoji komunija
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.

SVARBI INFORMACIJA:

Nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Maldos Šv. Antanui

ŠV. ANTANO LITANIJA 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! 

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! 
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! 
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,
Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, 
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, 

Šventasis Antanai Paduvieti, melski už mus!
Šventasis Dievo mylėtojau, 
Dievo rūstybės permaldautojau, 
Klusnusis Jėzaus mokiny, 
Tikrasis Bažnyčios sūnau, 
Bažnyčios papuošale, 
Šventojo Pranciškaus ordino garbe, 
Šventos išminties vyre, 
Šventojo tikėjimo platintojau, 
Klaidingų mokslų griovėjau, 
Tikinčiųjų vadove, 
Apaštališkasis pamokslininke, 
Griežto gyvenimo atsiskyrėli, 
Dorybių būste, 
Skaistybės mylėtojau ir paveiksle, 
Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy, 
Ypatingo pamaldumo vyre, 
Vargšų ir našlaičių tėve, 
Ligonių gydytojau, 
Nuliūdusiųjų guodėjau, 
Padėjėjau varguose ir nelaimėse, 
Kalinių globėjau, 
Keleivių vadove, 
Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau, 
Pagundų nugalėtojau, 
Šlovingasis dangaus gyventojau, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie! 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! 

Melski už mus, šventasis Antanai. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų. 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PADUVIETĮ 
Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių. Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai, padėk ir mums mūsų reikaluose.

Melski už mus, šventasis Antanai. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų! 

Melskimės. Visagalis Dieve, taikos ir meilės davėjau, šventajam Antanui užtariant, suteik mums prašomų malonių, kad, Tavo neišsakomą gerumą ir beribį gailestingumą arčiau pajutę, dėkinga ir meilės kupina širdimi amžinai Tau tarnautume. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PRAŠANT PAGALBOS 
Bažnyčios mokytojas šv. Antanas turėjo brangią psalmių knygą, kurią naudojo dėstydamas. Kartą vienas pranciškonų novicijus pabėgo iš vienuolyno ir pasiėmė tą psalmyną. Antanas ėmė karštai melstis, ir susigėdęs novicijus grąžino knygą bei buvo priimtas atgal į vienuolyną. Tuoj po Antano mirties tikintieji patyrė, kad jo užtarimu atsirasdavo dingę ar pavogti daiktai, grįždavo pasimetę artimieji.

Nuostabusis šventasis Antanai, išgarsėjęs savo šlovingais stebuklais, Tu turėjai laimės paimti į savo rankas mūsų pagirtąjį Viešpatį vaikelio pavidalu. Gauk man dėl Jo dosnumo šią malonę, kurios trokštu visa širdimi. Tu buvai toks gailestingas vargšams nusidėjėliams. Nežiūrėk, kad man, kuris tavęs šaukiasi, trūksta nuopelnų, bet atmink Dievo šlovę, kuri bus vėl išaukštinta dėl tavęs, jei dėl mano sielos išganymo išpildysi šį prašymą, kurį dabar teikiu karštai trokšdamas. Kaip dėkingumo ženklą aš prašau tave priimti mano pažadą nuo šiol gyventi tiksliau laikantis Evangelijos mokymo ir rūpintis pasitarnauti vargšams, kuriuos tu visada mylėjai ir ligi šiol labai myli. Palaimink šį mano pasiryžimą ir gauk man malonę būti ištikimam iki mirties. Amen. 

PADĖKA ŠV. ANTANUI 
Šlovingas stebukladary šventasis Antanai, vargšų tėve ir patekusių į nelaimę guodėjau, tu taip rūpestingai padėjai man ir davei man daug stiprybės. Štai aš, parpuolęs prie tavo kojų, iš visos širdies dėkoju tau. Priimk šią padėką ir kartu mano tvirtą pažadą, kurį dabar atnaujinu, visuomet gyventi Jėzaus ir artimo meilėje. Ir toliau maloningai užstok mane savo apsauga bei išmelsk man galutinę malonę, kad vieną dieną nueičiau į dangaus karalystę ir tenai su tavimi giedočiau, dėkodamas amžinajam Dievo gailestingumui. Amen.