Rezidentas vyskupas
Juozas PREIKŠAS
Gimęs:
1926 11 22
Kunigas:
1951 09 23
Parapijoje nuo:
2002 02 17

‍Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Šakiuose, augo Griškabūdžio miestelyje. Penkių vaikų šeimoje Juozas buvo vyriausias. 1940 m. baigęs Griškabūdžio pradžios mokyklos šešis skyrius, įstojo į Šakių "Žiburio" gimnaziją.

Pasibaigus Antrajam pasauliniui karui įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. 1951 m. įšventintas kunigu. 1952 m. kun. J.Preikšas gavo seminarijos baigimo diplomą kartu su įpareigojimu toliau neakivaizdiniu būdu tęsti studijas ir įgyti teologijos licencijato laipsnį. 1954 m. paskirtas Įgulos bažnyčios klebonu. 1956 m. apgynė teologijos licencijato laipsnį ir buvo paskirtas kunigų seminarijos dėstytoju, kuriuo dirbo 13 metų. 1959 m. atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Kurijos kancleriu. 1969 m. atleistas iš dėstytojo pareigų ir paskirtas Vilkaviškio parapijos klebonu bei dekanu. Vėliau išrinktas kunigų tarybos nariu, paskirtas konsultoriumi, bažnytinio tribunolo narys - prosinodalinis teisėjas. 1984 m. lapkričio 16 d. Popiežiaus Jono Pauliaus II nominuotas tituliniu Egnacijos vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio administratoriaus, vyskupo L. Povilonio, augziliaru. Tų pačių metų gruodžio mėn. Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu ir paskirtas vyskupo generalvikaru. 1988 m. Jono Pauliaus II paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. 1989 m. Apaštalų sostui reorganizavus Lietuvos kKtalikų Bažnyčios vadovybę, vysk. J. Preikšas paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi, o 1991 m. - Panevėžio vyskupu - ordinaru. Vyskupas pirmininkavo Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijai, buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininkas ir nuolatinės tarybos narys. Sulaukęs 75 metų amžiaus vysk. J. Preikšas šv. Sosto dekretu atleistas iš Panevėžio vyskupijos ordinaro pareigų ir paliktas vyskupu emeritu. Nuo 2002 m. Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentas.

Kontaktinė informacija

B. Sruogos 4

LT-50250 Kaunas

Tel./faks. (37) 43 88 85

M. tel. 8-615 28552